วิธีเพิ่มพื้นที่ HDD ของ CentOS บน ESXi

To extend the logical volume:

Note: These steps only apply to EXT3 file systems.
 
Caution: VMware recommends having a complete backup of the virtual machine prior making these changes.
 1. Power off the virtual machine.
 2. Edit the virtual machine settings and extend the virtual disk size. For more information, see Increasing the size of a virtual disk (1004047).
 3. Power on the virtual machine.
 4. Identify the device name, which is by default /dev/sda, and confirm the new size by running the command:

  # fdisk -l

 5. Create a new primary partition:
  1. Run the command:

   # fdisk /dev/sda (depending the results of the step 4)
    
  2. Press p to print the partition table to identify the number of partitions. By default there are 2: sda1 and sda2.
  3. Press n to create a new primary partition. 
  4. Press p for primary.
  5. Press 3 for the partition number, depending the output of the partition table print.
  6. Press Enter two times.
  7. Press w to write the changes to the partition table.

 6. Restart the virtual machine.
 7. Run this command to verify that the changes were saved to the partition table and that the new partition has an 83 type:

  # fdisk -l

 8. Run this command to convert the new partition to a physical volume:

  # pvcreate /dev/sda3

 9. Run this command to extend the physical volume:

  # vgextend VolGroup00 /dev/sda3

  Note: To determine which volume group to extend, use the command vgdisplay.

 10. Run this command to verify how many physical extents are available to the Volume Group:

  # vgdisplay VolGroup00 | grep "Free"

 11. Run the following command to extend the Logical Volume:

  # lvextend -L+#G /dev/VolGroup00/LogVol00

  Where # is the number of Free space in GB available as per the previous command.

  Note: to determine which logical volume to extend, use the command lvdisplay.

 12. Run the following command to expand the ext3 filesystem online, inside of the Logical Volume:

  # resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00

  Note: Use resize2fs instead of ext2online if it is not a Red Hat virtual machine.

 13. Run the following command to verify that the / filesystem has the new space available:

  # df -h /
 
 
หมายเหตุ : ค่า VolGroup00 หรือก LogVol00 อาจเปลี่ยนแปลงตามที่เราติดตั้งในตอนลง OS ของเราเอง
 
ที่มา : http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=1006371
 • 4 Users Found This Useful
คำตอบนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านหรือไม่?

Related Articles

Install VMware Tools on CentOS6

สำหรับ CentOS ที่ติดตั้งบน VMware ESXi     Login เข้า VMware vSphere Client   คลิกขวาที่...

Powered by WHMCompleteSolution